ใจกูเหนือใจคน ใจกูทนเหนือใจใคร
ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ